IFC Markets Forex Broker

بررسی بازار

ازار سهام ایالات متحده در روز پنج شنبه به رهبری تکنولوژی بازگشته است. شاخص S&P 500 با 1.1% رشد به 2854.88 واحد رسید. با افزایش 3.7٪ سهام اپل. شاخص میانگین صنعتی داوجونز ( Dow Jones industrial average) با 0.8% رشد به 25709.94 واحد رسید. شاخص ترکیبی نزدک (Nasdaq ) با 1.4% تغییر به 7630.91 واحد رسید. ضعف دلار تشدید شد به دلیل کاهش شاخص فعالیت تجاری فدرال فیلادلفیا در ماه مارس که نشانه شرایط بهبود می باشد. شاخص زندۀ دلار نشان می دهد که شاخص دلار ICE که معیاری است برای سنجش ارزش دلار در برابر ارزهای اصلی با 0.4% افزایش به 96.31 واحد رسید اما همینک در سطح پایینتری هست. قراردادهای آتی در شاخص های سهام ایالات متحده نشان می دهند که بازار امروز با رشد باز خواهد شد.

بازار سهام ایالات متحده در روز چهارشنبه پس از تصمیم بانک فدرال به عقب نشینی خود ادامه می دهد. S&P 500 با 0.3% ریزش به 2824.23 واحد رسید. ( Dow Jones ) شاخص میانگین صنعتی داوجونز با 0.6% ریزش به 25745.67 واحد رسید شاخص نزدک ( Nasdaq ) اما با 0.1% رشد به 7728.97 واحد رسید. تضعیف دلار تشدید شد، چرا که فدرال رزرو تعداد نرخ بهره را تا صفر کاهش داد، در حالیکه در دسامبر دو پیشبینی میشد. شاخص زندۀ دلار نشان می دهد که شاخص دلار ICE که معیاری است برای سنجش ارزش دلار در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی با0.6% ریزش به 95.94 واحد رسید و همینک در حال کاهش است. قراردادهای آتی در شاخص های سهام ایالات متحده نشان می دهند که بازار امروز با کاهش باز خواهد شد.

بازار سهام ایالات متحده در روز سه شنبه با اندکی ریزش بسته شد زیرا در پی انتشار گزارشی دربارۀ مخالفت چین با درخواست های ایالات متحده در مذاکرات تجاری، ریسک پذیری سرمایه گذاران کاهش یافت. شاخص S&P 500 با 0.01% ریزش به 2832.57 واحد رسید. شاخص میانگین صنعتی داوجونز ( Dow Jones ) با 0.1% ریزش به 25887.38 واحد رسید. شاخص نزدک ( Nasdaq ) اما با 0.1% رشد به 7723.95 واحد رسید. در آستانۀ اعلام تصمیم فدرال ریزرو در قبال نرخ بهره در امروز و همچنین افزایش 0.1 درصدی سفارشات کارخانجات در ژانویه و ادامۀ روند افزایش آن ضمن اینکه پیش بینی می شد که افزایش داشته باشد، ضعف دلار تشدید شد. شاخص زندۀ دلار نشان می دهد که شاخص دلار ICE که معیاری است برای سنجش ارزش دلار در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی با 0.2% ریزش به 96.35 واحد رسید اما همینک در حال رشد است. قراردادهای آتی در شاخص های سهام ایالات متحده نشان می دهند که بازار امروز با رشد باز خواهد شد.

بازار سهام ایالات متحده در روز جمعه بیش از پیش رشد کرد. شاخص S&P 500 با 0.4% رشد به 2832.94 واحد رسید. شاخص میانگین صنعتی داوجونز ( Dow Jones industrial) با 0.3% رشد به 25914.10 واحد رسید علی رغم آنکه سقوط ارزش سهام بوئینگ در شاخص بلوچیپ (شاخص سهام مرغوب) ادامه دارد. شاخص ترکیبی نزدک ( Nasdaq ) با 0.3% رشد به 7714.48 واحد رسید. در آستانۀ آغاز نشست دو روزۀ فدرال ریزرو از امروز، ضعف دلار ادامه پیدا کرد. فعالان بازار انتظار دارند که بانک مرکزی به موضع حامی کاهش نرخ بهره ادامه دهد و انتظار دارند که برای سال 2019 فقط یک افزایش نرخ بهره و برای سال 2020 نیز یک افزایش دیگر را پیش بینی کند. شاخص زندۀ دلار نشان می دهد که شاخص دلار ICE به عنوان معیاری برای سنجش ارزش دلار در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی با 0.02% ریزش به 96.50 واحد رسید و همینک نیز در حال ریزش است. قراردادهای آتی در شاخص های سهام ایالات متحده نشان می دهند که بازار امروز با رشد باز خواهد شد.

بازار سهام ایالات متحده در روز جمعه مجدداً رشد کرد. شاخص S&P 500 با 0.5% رشد به 2822.48 واحد رسید و هفته را نیز با 2.9% رشد به پایان رساند. شاخص میانگین صنعتی داوجونز ( Dow Jones industrial) با 0.5% ریزش به 25848.87 واحد رسید. شاخص نزدک ( Nasdaq ) با 0.8% رشد به 7688.53 واحد رسید. تقویت دلار وارونه شد زیرا تولید صنعتی ایالات متحده در فوریه فقط 0.1% افزایش داشت که ضعیف تر از حد انتظار است. شاخص زندۀ دلار نشان می دهد که شاخص دلار ICE که معیاری است برای سنجش ارزش دلار در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی با 0.2% ریزش به 96.521 واحد رسید و همینک نیز در حال ریزش است. قراردادهای آتی در شاخص های سهام ایالات متحده نشان می دهند که بازار امروز با رشد باز خواهد شد.

بازار سهام ایالات متحده در روز پنجشنبه متوقف شد که پس از آن رخ داد که گزارش ها نشان دادند که توافق تجاری چین-ایالات متحده در این ماه نهایی نمی شود زیرا اخباری منتشر شد مبنی بر اینکه جلسۀ بین دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، و "شی جین پینگ"، رئیس جمهور چین، حداقل تا آوریل به تعویق خواهد افتاد. شاخص S&P 500 با 0.1% ریزش به 2808.4/8 رسید. شاخص میانگین صنعتی داوجونز ( Dow Jones industrial average) اما با 0.03% رشد به 25709.94 واحد رسید. شاخص ترکیبی نزدک ( Nasdaq ) با 0.2% ریزش به 7630.91 واحد رسید. تقویت دلار از سر گرفته شد زیرا بهای کالاهای وارداتی در مقیاس ماهیانه در فوریه 0.6% افزایش پیدا کرد که بیشترین میزان افزایش طی 9 ماه اخیر محسوب می شود در حالیکه تعداد مدعیان اولیۀ بیکاری در هفتۀ گذشته 6 هزار نفر افزایش داشت. شاخص زندۀ دلار نشان می دهد که شاخص دلار ICE که معیاری است برای سنجش ارزش دلار در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی با 0.3% رشد به 96.715 واحد رسید اما همینک در حال ریزش است. قراردادهای آتی در شاخص های سهام ایالات متحده نشان می دهند که بازار امروز با رشد باز خواهد شد.

بازار سهام ایالات متحده در روز چهارشنبه با رشد بسته شد که توسط آمار قوی حمایت شد. شاخص S&P 500 با 0.7% رشد به 2810.92 واحد رسید. شاخص میانگین صنعتی داوجونز ( Dow Jones industrial average) با 0.6% رشد به 25702.89 واحد رسید. شاخص ترکیبی نزدک (Nasdaq ) با 0.7% رشد به 7643.41 واحد رسید. ضعف دلار تشدید شد زیرا تورم عمده فروشی در مقیاس سالیانه از رقم 2.5% در ژانویه به رقم 2.3% در فوریه افت کرد ضمن اینکه سفارشات کالاهای بادوام قوی تر از حد انتظار بود. شاخص زندۀ دلار نشان می دهد که شاخص دلار ICE که معیاری است برای سنجش ارزش دلار در برابر ارزهای اصلی با 0.6% ریزش به 96.432 واحد رسید اما همینک در حال رشد است. قراردادهای آتی در شاخص های سهام ایالات متحده نشان می دهند که بازار امروز با رشد باز خواهد شد.

بازار سهام ایالات متحده در روز سه شنبه به رشدهای روز قبلش افزود که به دلیل رشد سهام بخش های خدمات عمومی و بهداشت و درمان رخ داد. شاخص S&P 500 با 0.3% رشد به 2791.52 واحد رسید. شاخص میانگین صنعتی داوجونز ( Dow Jones ) اما با 0.4% ریزش به 25554.66 واحد رسید که این ریزش به دلیل ادامۀ ریزش سهام بوئینگ رخ داد زیرا پس از سقوط مرگبار بوئینگ 737 Max 8 در آدیس آبابا، پایتخت اتیوپی، هر روز خطوط هوایی بیشتری از کشورهای مختلف اقدام لغو پروازهای شان با بوئینگ می کنند. شاخص نزدک ( Nasdaq ) با 0.4% رشد به 7591.03 واحد رسید. ضعف دلار کند شد که پس از آن رخ داد که گزارش شد تورم در فوریه در مقیاس ماهیانه 0.2% افزایش داشته است در حالیکه سه ماه هیچ تغییری نداشت. شاخص زندۀ دلار نشان می دهد که شاخص دلار ICE که معیاری است برای سنجش ارزش دلار در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی با 0.03% ریزش به 96.97 واحد رسید اما همینک در حال رشد است. قراردادهای آتی در شاخص های سهام ایالات متحده نشان می دهند که بازار امروز بطور درهم آمیخته باز خواهد شد.

سهام ایالات متحده در روز دوشنبه رشد کردند که به دلیل رشد سهام بخش فن آوری رخ داد. شاخص S&P 500 با 1.5% رشد به 2783.30 واحد رسید. شاخص میانگین صنعتی داوجونز ( Dow Jones industrial) با 0.8% رشد به 25650.88 واحد رسید. شاخص ترکیبی نزدک ( Nasdaq ) با 2% رشد به 7558.06 واحد رسید. ضعف دلار تشدید شد علی رغم آنکه آمار نشان داد خرده فروشی در ژانویه در مقیاس ماهیانه 0.2% رشد داشته است که بیشتر از حد انتظار است در حالیکه رقم ماه دسامبر به کاهش 1.6% به شکل نزولی تصحیح شد. شاخص زندۀ دلار نشان می دهد که شاخص دلار ICE که معیاری است برای سنجش ارزش دلار در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی با 0.4% ریزش به 97.00 واحد رسید اما همینک در حال رشد است. قراردادهای آتی در شاخص های سهام ایالات متحده نشان می دهند که بازار امروز با رشد باز خواهد شد.

بازار سهام ایالات متحده در روز جمعه برای پنجمین روز متوالی به ریزش به ادامه داد ضمن اینکه آمار ضعیف مربوط به صادرات چین و بازار کار بر ضریب اطمینان بازار تاثیر منفی گذاشتند. شاخص S&P 500 با 0.2% ریزش به 2743.07 واحد رسید و در طی هفته با 2.2% ریزش بسته شد. شاخص میانگین صنعتی داوجونز ( Dow Jones industrial) با 0.1% ریزش به 25450.24 واحد رسید. شاخص نزدک ( Nasdaq ) با 0.2% ریزش به 7408.14 واحد رسید. تقویت دلار وارونه شد زیرا گزارش شد اشتغال جدید در فوریه فقط 20,000 شغل افزایش داشته است که ضعیف تر از حد انتظار است. شاخص زندۀ دلار نشان می دهد شاخص دلار ICE که معیاری است برای سنجش ارزش دلار در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی با 0.2% ریزش به 97.357 واحد رسید اما همینک در حال رشد است. قراردادهای آتی در شاخص های سهام ایالات متحده نشان می دهند که بازار امروز با ریزش باز خواهد شد.

معامله با IFC Markets را شروع کنید

ما آماده ایم که با هر نوع سوالی، 24 ساعته، شما را پشتیبانی کنیم.