IFC Markets Forex Broker

بررسی بازار

بازار سهام ایالات متحده در روز چهارشنبه متوقف شد زیرا تحت فشار سهام بخش بهداشت و درمان قرار داشت از طرف دیگر سهام بخش بهداشت و درمان نیز تحت فشار مذاکرات برای کاندیدای حزب دموکرات ریاست جمهوری قرار دارد. شاخص S&P 500 با 0.2% ریزش به 2900.45 واحد رسید. شاخص میانگین صنعتی داوجونز ( Dow Jones industrial average) با 0.01% ریزش به 26449.54 واحد رسید. شاخص ترکیبی نزدک (Nasdaq composite) با 0.05% ریزش به 7976.08 واحد رسید. ضعف دلار از سر گرفته شد علی رغم آنکه گزارش شد کسری تجاری ایالات متحده در فوریه 3.4% کاهش داشت و به پایین ترین سطح طی هشت ماه اخیر رسید. شاخص زندۀ دلار نشان می دهد که شاخص دلار ICE که معیاری است برای سنجش ارزش دلار در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی با 0.1% ریزش به 97.01 واحد رسید و همینک نیز در حال ریزش است. قراردادهای آتی در شاخص های سهام ایالات متحده نشان می دهند که بازار امروز با ریزش باز خواهد شد.

بازار سهام ایالات متحده در روز سه شنبه مجدداً رشد کرد ضمن اینکه 60% از شرکت هایی که گزارش های درآمدی فصلی شان را تاکنون منتشر کرده اند درآمدهای بهتر از حد انتظار داشته اند. شاخص S&P 500 با 0.3% رشد به 2907.06 واحد رسید. شاخص میانگین صنعتی داوجونز ( Dow Jones industrial) با 0.3% رشد به 26452.66 واحد رسید. شاخص نزدک ( Nasdaq ) با 0.3% رشد به 8000.23 واحد رسید. تقویت دلار تشدید شد زیرا روحیۀ مسکن سازان در آوریل تا بالاترین سطح طی شش ماه قبل رشد کرد درحالیکه تولید صنعتی در مارس 0.2% کاهش داشت. شاخص زندۀ دلار نشان می دهد که شاخص دلار ICE که معیاری است برای سنجش ارزش دلار در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی با 0.1% رشد به 97.06 واحد رسید اما هم اکنون در حال ریزش است. قراردادهای آتی در شاخص های سهام ایالات متحده نشان می دهند که بازار امروز با رشد باز خواهد شد.

بازار سهام ایالات متحده در روز دوشنبه عقب نشینی داشت که به دلیل گزارش های درآمدی فصلی ناامیدکنندۀ Goldman Sachs و Citigroup رخ داد. شاخص S&P 500 با 0.1% ریزش به 2905.58 واحد رسید. شاخص میانگین صنعتی داوجونز ( Dow Jones industrial) با 0.1% ریزش به 26384.77 واحد رسید که به دلیل سقوط 3.8 درصدی سهام Goldman Sachs تحت تاثیر درآمد ضعیف تر از حد انتظارش رخ داد. شاخص ترکیبی نزدک ( Nasdaq composite) با 0.1% ریزش به 7976.01 واحد رسید. ضعف دلار متوقف شد زیرا تولید کارخانه ای در ایالت نیویورک در آوریل در مقایسه با مارس افزایش پیدا کرد. شاخص زندۀ دلار نشان می دهد که شاخص دلار ICE که معیاری است برای سنجش ارزش دلار در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی با 0.02% رشد به 96.94 واحد رسید اما همینک در حال ریزش است. قراردادهای آتی در شاخص های سهام ایالات متحده نشان می دهند که بازار امروز با رشد باز خواهد شد.

بازار سهام ایالات متحده در روز جمعه مجدداً رشد کرد که به دلیل انتشار گزارش های درآمدی بهتر از حد انتظار شرکت های JPMorgan و Wells Fargo رخ داد. شاخص S&P 500 با 0.7% رشد به 2907.41 واحد رسید ضمن اینکه با 0.5% رشد در طی هفته بسته شد. شاخص میانگین صنعتی داوجونز ( Dow Jones industrial) با 1% رشد به 26412.30 واحد رسید. شاخص نزدک ( Nasdaq ) با 0.5% رشد به 7984.16 واحد رسید. دلار همۀ رشدهای روز قبلش را از دست داد زیرا آمار منتشر شده حاکی از آن بودند که بهای واردات در مارس 0.6% رشد داشتند که به دلیل افزایش بهای سوخت رخ داد. شاخص زندۀ دلار نشان می دهد که شاخص دلار ICE که معیاری است برای سنجش ارزش دلار در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی با 0.3% ریزش به 96.917 واحد رسید و همینک در حال ریزش است. قراردادهای آتی در شاخص های سهام ایالات متحده نشان می دهند که بازار امروز با ریزش باز خواهد شد.

رشد بازار سهام ایالات متحده در روز پنجشنبه متوقف شد زیرا سرمایه گذاران منتظر هستند تا گزارش های درآمدی فصل اول شرکت های JPMorgan و Wells Fargo امروز منتشر شوند. شاخص S&P500 S&P 500 با 0.11 واحد رشد به 2888.32 واحد رسید. شاخص میانگین صنعتی داوجونز ( Dow Jones industrial average) با 0.05% ریزش به 26143.05 واحد رسید. شاخص ترکیبی نزدک ( Nasdaq ) با 0.2% ریزش به 7947.36 واحد رسید. تقویت دلار از سر گرفته شد زیرا تعداد مدعیان اولیۀ بیکاری به 196 هزار نفر کاهش پیدا کرد که پایین ترین سطح طی 50 سال اخیر است. شاخص زندۀ دلار نشان می دهد که شاخص دلار ICE که معیاری است برای سنجش ارزش دلار در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی با 0.3% رشد به 97.16 واحد رسید اما همینک در حال ریزش است. قراردادهای آتی در شاخص های سهام ایالات متحده نشان می دهند که بازار امروز با رشد باز خواهد شد.

بازار سهام ایالات متحده در روز چهارشنبه بیشتر زیان روز قبلش را جبران کرد که پس از انتشار صورتجلسۀ ماه مارس فدرال ریزرو رخ داد که نشان داد بانک مرکزی منتظر است تا ببیند آیا شواهدی برای از سر گیری افزایش نرخ بهره وجود دارند یا خیر. شاخص S&P 500 با 0.4% رشد به 2888.21 واحد رسید. شاخص میانگین صنعتی داوجونز ( Dow Jones industrial average) با 0.03% رشد به 26157.16 واحد رسید. شاخص ترکیبی نزدک (Nasdaq ) با 0.7% رشد به 7964.24 واحد رسید. ضعف دلار تشدید شد زیرا گزارش تورم نشان داد که شاخص پایۀ بهای مصرف کننده از رقم 2.1% به رقم 2% در مارس کاهش پیدا کرد که پایین ترین سطح طی 13 ماه اخیر محسوب می شود. شاخص زندۀ دلار نشان می دهد که شاخص دلار ICE که معیاری است برای سنجش ارزش دلار در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی با 0.1% ریزش به 97.10 واحد رسید و همینک نیز در حال ریزش است. قراردادهای آتی در شاخص های سهام ایالات متحده نشان می دهند که بازار امروز با رشد باز خواهد شد.

بازار سهام ایالات متحده در روز سه شنبه عقب نشینی داشتند زیرا دفتر نمایندۀ تجارت ایالات متحده تهدید کرد که برای کالاهای اروپایی 11 میلیارد دلار تعرفه وضع می کند. شاخص S&P 500 با 0.6% ریزش به 2878.20 واحد رسید. شاخص میانگین صنعتی داوجونز ( Dow Jones industrial ) با 0.7% ریزش به 26150.58 واحد رسید. شاخص نزدک ( Nasdaq ) با 0.6% ریزش به 7909.28 واحد رسید. ضعف دلار ادامه پیدا کرد زیرا دفتر آمار کار گزارش داد که تعداد فرصت های شغلی جدید در فوریه با 538هزار کاهش به 7.1 میلیون رسیده است. شاخص زندۀ دلار نشان می دهد که شاخص دلار ICE که معیاری است برای سنجش ارزش دلار در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی با 0.03% ریزش به 97.01 واحد رسید و همینک نیز در حال کاهش است. قراردادهای آتی در شاخص های سهام ایالات متحده نشان می دهند که بازار امروز با رشد باز خواهد شد.

بازار سهام ایالات متحده در روز دوشنبه درهم آمیخته بسته شد. شاخص S&P 500 با 0.1% رشد به 2895.77 واحد رسید. شاخص میانگین صنعتی داوجونز ( Dow Jones industrial) اما با 0.3% ریزش به 26236 واحد رسید که به دلیل سقوط 4.4 درصدی ارزش سهام بوئینگ رخ داد زیرا این شرکت اعلام کرد پس از سقوط های اخیر برای مدل 737 MAX تولید این مدل از بوئینگ را کاهش خواهد داد. شاخص ترکیبی نزدک ( Nasdaq ) با 0.2% رشد به 7953.88 واحد رسید. تقویت دلار وارونه شد زیرا سفارشات کارخانجات در فوریه با همان سرعت ماه قبلش به کاهش ادامه داد. شاخص زندۀ دلار نشان می دهد که شاخص دلار ICE که معیاری است برای سنجش ارزش دلار در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی با 0.3% ریزش به 97.05 واحد رسید و هم اکنون نیز در حال ریزش است. قراردادهای آتی در شاخص های سهام ایالات متحده نشان می دهند که بازار امروز با ریزش باز خواهد شد.

رشد بازار سهام ایالات متحده در روز جمعه تشدید شد زیرا آمار اشتغال قوی موجب تقویت روحیۀ بازار شد که پیش از آن نیز تحت تاثیر خوش بینی ها دربارۀ مذاکرات تجاری چین-ایالات متحده تقویت شده بود. شاخص S&P 500 با 0.5% رشد به 2892.74 واحد رسید و در طی هفته نیز با 2.1% رشد بسته شد. شاخص میانگین صنعتی داوجونز ( Dow Jones industrial ) با 0.2% رشد به 26424.99 واحد رسید. شاخص نزدک ( Nasdaq ) با 0.6% رشد به 7938.69 واحد رسید. تقویت دلار ادامه پیدا کرد زیرا گزارش اشتغال ماه مارس نشان داد که اقتصاد ایالات متحده 196هزار شغل ایجاد کرده است که بیشتر از حد انتظار است. شاخص زندۀ دلار نشان می دهد که شاخص دلار ICE که معیاری است برای سنجش ارزش دلار در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی با 0.1% رشد به 97.36 واحد رسید اما همینک در حال ریزش است. قراردادهای آتی در شاخص های سهام ایالات متحده نشان می دهند که بازار امروز با ریزش باز خواهد شد.

بازار سهام ایالات متحده در روز پنجشنبه به رشد ادامه داد همزمان ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، توئیت زد که گفتگوهای تجاری چین-ایالات متحده "به خوبی پیش می رود". شاخص S&P 500 با 0.2% رشد به 2879.39 واحد رسید. شاخص میانگین صنعتی داوجونز ( Dow Jones industrial average) با 0.6% رشد به 26384.63 واحد رسید که به دلیل رشد سهام Boeing و Dow رخ داد. شاخص ترکیبی نزدک ( Nasdaq ) اما با 0.05% ریزش به 7891.78 واحد رسید. تقویت دلار از سر گرفته شد همزمان آمار نشان دادند که تعداد مدعیان اولیۀ بیکاری به 202هزار نفر کاهش داشته است که پایین ترین سطح از سال 1969 تاکنون است. شاخص زندۀ دلار نشان می دهد که شاخص دلار ICE که معیاری است برای سنجش ارزش دلار در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی با 0.2% رشد به 97.30 واحد رسید اما همینک در حال ریزش است. قراردادهای آتی شاخص های سهام ایالات متحده نشان می دهند که بازار امروز با رشد باز می شود.

معامله با IFC Markets را شروع کنید

ما آماده ایم که با هر نوع سوالی، 24 ساعته، شما را پشتیبانی کنیم.